ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์;สื่อประชาสัมพันธ์;ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร;วิสาหกิจชุมชน;การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต มีการใช้ บรรจุภัณฑ์และฉลากที่ไม่มีจุดเด่นและไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภค ส่วนในด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่มีเอกสารประชาสัมพันธ์ แคตตาล็อกสินค้า และไม่มีสื่อวีดีทัศน์เพื่อแนะนำบริษัทและสินค้า ดังนั้น จึงมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุ-ภัณฑ์ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความสวยงาม ทันสมัย ทำให้มีจุดดึงดูดความสนใจลูกค้าเพิ่มขึ้น การประเมินผลบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ar.or.th/ImageData/Magazine/10041/DL_EN_10242.pdf?t=636012823262267564
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง