ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบลายกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นจากลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม ศกลวรรณ สุวรรมณี , ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร , อำไพ แสงจันทร์ไทย , สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
คำสำคัญ ออกแบบ;ลวดลาย;เสื้อผ้า;เครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวัฒนธรรมอัตลักษณ์สังคโลก ลวดลายจากเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย และเทคนิค กระบวนการผลิตเกี่ยวกับเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า ประเภทลวดลายรูปสัตว์ คือลายปลา คิดเป็นร้อยละ 44.58 ประเภทลวดลายเรขาคณิต คือลายจักสาน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ประเภทลวดลายพันธุ์พฤกษา คือ ลายพันธุ์ไม้ก้านขดก้านแบ่ง คิดเป็นร้อยละ 32.35 แล้วผู้วิจัยได้ออกแบบร่าง 2 มิติ จำนวน 15 ชุด (ใน 1 ชุดจะมี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล) จึงนำไปทำแบบประเมินรูปแบบโดยให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกจำนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ครั้งที่ 1 โดยการออกแบบร่าง 2 มิติ จำนวน 15 ชุด เพื่อคัดเลือกรูปแบบจำนวน 3 ชุด และปรับปรุงลวดลายกราฟิกตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 โดยการออกแบบ 3 มิติ (ภาพเสมือนจริง) จำนวน 3 ชุด และเลือกแบบที่คะแนนสูงสุดไปเขียนแบบขั้นผลิตต่อไป และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกในรูปแบบใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/27172018-05-01.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การออกแบบลายกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นจากลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง