ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์ต่อสมบัติทางกายภาพของสปันจ์เค้กที่อบด้วยไมโครเวฟซึ่งเตรียมจากส่วนผสมเค้กเมล็ดขนุนสำเร็จรูป
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประไพพรรณ เอมดวง
คำสำคัญ แป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาไนซ์;เค้กไมโครเวฟ;สปันจ์เค้ก;ส่วนผสมเค้กสำเร็จรูป
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์ต่อสมบัติทางกายภาพของสปันจ์เค้กที่อบด้วยไมโครเวฟซึ่งเตรียมจากส่วนผสมเค้กเมล็ดขนุนสำเร็จรูป พบว่า เมื่อปริมาณแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาไนซ์เพิ่มขึ้น ค่าความหนืดของแบตเตอร์ ปริมาตรจำเพาะของเค้ก และค่าความเป็นสีแดงเพิ่มขึ้น แต่มีค่าความแน่นเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตาม ความแน่นเนื้อ และความยืดหยุ่นของเค้กที่ใช้อัตราส่วนแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์ 40:60 20:80 และ 0:100 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p≥0.05)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202012/CRDC6/data/197-200.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์ต่อสมบัติทางกายภาพของสปันจ์เค้กที่อบด้วยไมโครเวฟซึ่งเตรียมจากส่วนผสมเค้กเมล็ดขนุนสำเร็จรูป is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง