ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อวีดิทัศน์ประสมโมชั่นกราฟิก เรื่องนิสัยและพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวมินตรา จิตใจตรง
คำสำคัญ สื่อวีดิทัศน์;โมชั่นกราฟิก;นิสัยและพฤติกรรม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พฤติกรรมคือกิริยาอาการที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้าโดยอาจจะเป็นทั้งสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกโดยพฤติกรรมที่เกิดเองตามธรรมชาติคือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดกลายเป็นนิสัยวรจรแห่งนิสัยมีองค์ประกอบสามอย่างด้วยกันคือสิ่งกระตุ้นกิจวัตรและรางวัลเมื่อเกิดสิ่งกระตุ้น สมองก็จะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและเลือกว่าจะใช้นิสัยใดต่อมากิจวัตร อาจเป็นกิจวัตรทั้งร่างกาย ความคิดและอารมณ์ ส่วนรางวัลเป็นตัวกระตุ้นให้อยากทำกิจวัตรนั้นๆเมื่อสมองเริ่มจดจำทำบ่อยขึ้นจะทำสิ่งนั้นบ่อยขึ้นโดยอัตโนมัติ สิ่งกระตุ้นและรางวัลจะผสมผสานเข้าด้วยกันจนกลายเป็นความคาดหวังและความปรารถนาจนสุกท้ายจะถือกำเนิดเป็นนิสัยขึ้นมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IQQxMrJuVwI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สื่อวีดิทัศน์ประสมโมชั่นกราฟิก เรื่องนิสัยและพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง