ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบในนิตยสารอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อชิรญา วิฑูรชาตรี
เจ้าของผลงานร่วม พนม คลี่ฉายา
คำสำคัญ ภาพประกอบนิตยสาร;รสชาติในวรรณกรรม
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ตัวบทจากภาพประกอบอาหารในนิตยสาร Gourmet & Cuisine นิตยสาร Health & Cuisine นิตยสาร Foodstylist และนิตยสาร ครัว จำนวน 12 ชิ้นงาน พบว่า ความหมายด้านรสชาติแต่ละรสชาติสื่อสารจากการใช้สัญญะประเภทสัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพอาหาร ดังนี้ การสื่อสารที่เน้นรสหวาน ประกอบสร้างจากสัญรูปที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความหวานอย่างน้ำตาล น้ำผึ้ง และพืชผักผลไม้ของไทยที่มีรสชาติหวานโดยธรรมชาติ เป็นตัวบ่งชี้ ไปถึงรสหวาน และสีของการสื่อสารที่เน้นรสหวานได้แก่ สีน้ำตาลและสีเหลืองส้ม การสื่อสารที่เน้นรสเค็ม ประกอบสร้างจากสัญรูปที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเค็มอย่างเกลือ เป็นตัวบ่งชี้ไปถึงรสเค็ม และสีของการสื่อสารที่เน้นรสเค็ม ได้แก่ สีขาว การสื่อสารที่เน้นรสเปรี้ยว ประกอบสร้างจากสัญรูป ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเปรี้ยวอย่างมะนาวและพืชผักผลไม้ของไทยที่มีรสชาติเปรี้ยวโดยธรรมชาติ เป็นตัวบ่งชี้ ไปถึงรสเปรี้ยว และสีของการสื่อสารที่เน้นรสเปรี้ยว ได้แก่ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเหลือง การสื่อสารที่เน้นรสเผ็ด ประกอบสร้างจากสัญรูป ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเผ็ดอย่างพริก เป็นตัวบ่งชี้ ไปถึงรสเผ็ด สีของการสื่อสารที่เน้นรสเผ็ด ได้แก่ สีแดงสดและสีแดงส้ม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41572
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบในนิตยสารอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง