ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม ทิพย์วัลย์ สุรินยา , งามลมัย ผิวเหลือง , นรุตม์ พรประสิทธิ์ , วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
คำสำคัญ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้;การสนับสนุนทางสังคม;ความผูกพันต่อชุมชน;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;เยาวชน
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อายุเฉลี่ย 16.48 ปี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งผ่านความผูกพันต่อชุมชน นั่นคือเมื่อเยาวชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จะมีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนที่ตนอยู่อาศัยมากขึ้น และส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ข้อค้นพบครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในกลไกการส่งผลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/10048/DL_10383.pdf?t=636917329858263840
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง