ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กะเหรี่ยงแบพติสต์;กระบวนการปรับเปลี่ยน;วัฒนธรรมดนตรี
หน่วยงาน สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์เริ่มมีการนับถือศาสนาคริสต์ นิยายโปรแตสแตนท์ คณะอเมริกัน แบพติสต์ โดยได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ศาสนาจากประเทศพม่า และการเข้ามาของมิชชันนารีชาวอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 เป็นผลทำให้เกิดชุมชนของชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์ ในภาคเหนือราวปี พ.ศ. 2424 ชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์กลุ่มนี้ ได้ผสมผสานวิธีปฏิบัติของศาสนาคริสต์ นิกายโปแตสแตนท์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน 2) กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรี พบว่า ดนตรีในศาสนาคริสต์ ส่งผลต่อวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การปลูกฝังและการโน้มน้าวจิตใจ ปัจจัยดังกล่าวแทรกอยู่ภายในชั้นเรียน ประเพณี เทศกาล วัฒนธรรม วิถีชีวิต และกิจกรรมทางดนตรีอื่นๆ ชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมดนตรีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคมในพื้นที่ พิจารณาจากรูปแบบทางดนตรี รูปแบบการใช้ดนตรี และการได้รับการสนับสนุน อีกทั้งยังมีการสืบทอด และดำรงความเป็นชาวกะเหรี่ยงภายใต้วิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/128464/96560
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง