ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง นิทานเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อริสรา อุดาการ
เจ้าของผลงานร่วม สุวนันท์ พ่วงเพ็ชร , ณัฐพล ธนเชวงสกุล
คำสำคัญ ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์;ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่;คุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง นิทานเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และประเมินคุณภาพรระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พบว่า ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE/article/view/1776/1291
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง นิทานเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง