นวัตกรรมเคียงคู่ความรู้ มุ่งสู่ประชาชน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมเคียงคู่ความรู้ มุ่งสู่ประชาชน
เจ้าของผลงาน :  วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, การคัดกรองมะเร็งลำไส้
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  การใช้สื่อการเรียนการสอนส่งไปยังบ้านผู้ป่วย และการใช้สื่อออนไลน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ยังนำเอานวัตกรรม ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ฝีมือการประดิษฐ์ของคนไทยมาเป็นสื่อในการให้ ความรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนเข้าถึงความรู้ สามารถดูแลและ ให้คำแนะนำกับสมาชิกในครอบครัว ได้ให้ความสำคัญกับการกับการตรวจคัดกรอง ซึ่งจากการจัดโครงการ ผลการประเมินกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการให้ผลในด้านความรู้หลังการอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนผลประเมินในด้านอื่นๆ ของการจัดงานอยู่ในเกณฑ์ดี และมีข้อเสนอแนะในด้านที่อยากให้มีการจัดโครงการเช่นนี้ในทุกๆปี สำหรับกลุ่มทีมงานผู้จัดโครงการมีความพึงพอใจในด้านการดำเนินงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
นวัตกรรมเคียงคู่ความรู้ มุ่งสู่ประชาชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710