ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 26SK จากสบู่ดำและผลของโปรตีน 26SK ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัตติกา สุขประสงค์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.โชติกา หยกทองวัฒนา
คำสำคัญ Ribosome inactivating protein;สาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโคลนยีนสำหรับโปรตีน 26SK เข้าสู่เวคเตอร์เพื่อผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้เซลล์เจ้าบ้านที่เป็นยูคาริโอต ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้สาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii เป็นเซลล์เจ้าบ้านในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และศึกษาผลของโปรตีน 26SK ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA MB - 231 และเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด HT-29
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 26SK จากสบู่ดำและผลของโปรตีน 26SK ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง