ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยณรงค์ พลูเกษม
เจ้าของผลงานร่วม สุรชัย กังวล
คำสำคัญ ความยั่งยืนทางการเกษตร;เกษตรกรชาวไร่อ้อย;แบบจำลองสมการเชิงทางโครงสร้าง
หน่วยงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์องค์ประกอบความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผลการศึกษา พบว่า ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1.) องค์ประกอบความยั่งยืนทางการเกษตรด้านเศรษฐกิจ น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.815 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ผลผลิต ต้นทุนการผลิต กำไรสุทธิ ความหวานอ้อยและราคาอ้อยที่เกษตกรขายได้ 2.) องค์ประกอบความยั่งยืนทางการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.798 ประกอบด้วยตัวชี้วัด การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และการเผาไร่อ้อยก่อนเตรียมดินและก่อนเก็บเกี่ยว 3.) องค์ประกอบความยั่งยืนทางการเกษตรด้านสังคม น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.438 ประกอบด้วยตัวชี้วัด การดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครัวเรือน การให้การศึกษาแก่บุตร การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุนของชุมชน และการมีเครือข่ายในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1aVBwUK2bjt4h1qaGwY7FgbraCNt_AgFl/view
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง