ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน เชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมและเกษตรปลอดภัย (จังหวัดลพบุรี)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เจียรนัย เล็กอุทัย
เจ้าของผลงานร่วม เบญญา เชิดหิรัญกร , เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
คำสำคัญ การพัฒนาการท่องเที่ยว;ชุมชนเชิงวิถีชีวิต;ศิลปหัตถกรรมและเกษตรปลอดภัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมและเกษตรปลอดภัย (จังหวัดลพบุรี) เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนขวัญ ตำบลมหาสอน ชุมชนโรงหล่อทองเหลืองท่ากระยาง ตำบลทะเลชุบศร และเชื่อโยงไปยังชุมชนวัลลภาฟาร์ม ตำบลทะเลชุบศร ชุมชนบ้านดินมดแดง ตำบลโคตูม จังหวัดลพบุรี โดยมีการแบ่งแนวการศึกษาและดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน คือด้านการลงสำรวจพื้นที่ การจัดเสวนาระดมสมอง การอบรมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติ และการให้คำปรึกษา ซึ่งมีการดำเนินงานศึกษาในด้านหรือสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินด้านการตลาด และด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน เชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมและเกษตรปลอดภัย (จังหวัดลพบุรี) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง