ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ในประเทศมาเลเซีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุเทพ พันประสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม วรุณพันธ์ คงสม , ชนาธิป มิธิดา
คำสำคัญ คุณภาพชีวิต;แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ลักษณะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในมาเลเซียอันได้แก่ รายได้ การประกอบอาชีพ การบริโภคและการส่งรายได้กลับมาประเทศไทย 2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ประเมินระดับคุณภาพชีวิตและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในมาเลเซีย โดยทำการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่าในปัจจุบัน สาขาอาชีพที่แรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานในมาเลเซียได้แก่ ภาคธุรกิจบริการ ได้ประเภทร้านอาหาร โดยเข้ามาทำงานเป็น พ่อครัว/แม่ครัว และที่มีนายจ้างติดต่อแจ้งความต้องการอย่างต่อเนื่องและเริ่มทยอยเข้ามาก็คือพนักงานกายภาพบำบัด (นวดแผนไทย) สำหรับสาขาอื่นๆ คือ ก่อสร้าง คนงานที่เข้าทำงานเป็นการจ้างโดยบริษัทต่างชาติซึ่งได้รับสัมปทาน ซึ่งให้ค่าตอบแทน ดีกว่าและไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าทำงาน ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีอยู่ประปรายและเป็นกลุ่มแรงงานที่แจ้งการเดินทางเข้ามาเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/sutti/upload/article/ga1uwxgejzksk4w.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ในประเทศมาเลเซีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง