ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภเจตน์ จันทร์สานส์น
เจ้าของผลงานร่วม กาญจนา ส่งวัฒนา , ปนิญญา ภักษา , อรรยา สิงห์สงบ , ป่าน จินดาพล
คำสำคัญ อุตสาหกรรมภาพยนต์;แผนที่คลัสเตอร์;ความได้เปรียบในการแข่งขัน;แบบจำลอง Diamond
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยตลอดจนการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปสงค์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และภาครัฐ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมตามแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดเพื่อการยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/july_dec2015/pdf/ac12.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง