ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิ่งกาญจน์ พันธุมะภาส
เจ้าของผลงานร่วม พรรัตน์ แสดงหาญ , อภิญญา อิงอาจ
คำสำคัญ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ;พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ;ประสิทธิผลในการทำงาน;อุตสาหกรรมยานยนต์;โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
หน่วยงาน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยจำแนกตามสัญชาติของสถานประกอบกิจการ ผลการวิจัยพบว่า 1.) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลในการทำงานตามสมมุติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี และองค์ประกอบย่อยของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลในการทำงาน มีความสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบย่อย 2.) องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลในการทำงานมีความสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบย่อย โดยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทำงาน ได้ร้อยละ 60 การรับรู้ประสิทธิผลขององค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลในการทำงานมากที่สุด และ 3.)สถานประกอบกิจการที่มีสัญชาติแตกต่างกันจะส่งผลให้พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน แต่ประสิทธิผลในการทำงานไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/july_dec2015/pdf/ac11.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.