ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์
คำสำคัญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง;ความเป็นผู้ประกอบการ;ธุรกิจท่องเที่ยว
หน่วยงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและเปรียบเทียบโมเดลอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการระหว่างองค์กรที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยกับองค์กรที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสรุปได้ว่า 1.) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการเพิ่มระดับความเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับมาก และ2.) สถานประกอบการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติมีโมเดลเชิงสาเหตุและผลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่เหมือนกันทั้งรูปแบบและขนาดอิทธิพลทุกค่าที่ทดสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/july_dec2016/pdf/ac03.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง