ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีผสานความจริงโลกเสมือนเพื่อการศึกษาลายสือไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฟาริดา วิรุฬหผล
คำสำคัญ ลายสือไทย;เทคโนโลยีผสานความจริงโลกเสมือน;แอปพลิเคชัน
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีผสานความจริงโลกเสมือน(Augmented Reality)เพื่อการศึกษาลายสือไทย ให้เข้ากันได้ง่ายขึ้น ผลการวิจัยพบว่า แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยด้านระบบการนำทางที่ดีอยู่ในระดับมาก(x ̅=4.01,S.D=0.42) ด้านการสื่อสารที่ดีอยู่ในเกณฑ์มาก (x ̅=4.13,S.D=0.39) ด้านความคล่องตัวและควบคุมง่ายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (x ̅=4.36,S.D=0.37) ด้านมีเสถียรภาพและมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์มาก(x ̅=4.31,S.D=0.38) ด้านความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (x ̅=4.22,S.D=0.42) และด้านความสวยงามอยู่ในเกณฑ์มาก(x ̅=4.05,S.D=0.47) ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนการจับคู่ตัวอักษรใช้การวิเคราะห์แบบ Independent-Sample t-test พบว่า ระดับนัยสำคัญของคะแนนสองกลุ่มมีความสำคัญ(t=-2.506,p<0.05)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/article/view/192156/152239
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีผสานความจริงโลกเสมือนเพื่อการศึกษาลายสือไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง