ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนา e - Portfolio สำหรับนักเรียน แสดงผลผ่าน Smart Phone ด้วยการประยุกต์ใช้ QR Code
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผการัตน์ ทองจันทร์
คำสำคัญ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์;สมาร์ตโฟน;คิวอาร์โค้ด;ประสิทธิภาพของ e – Portfolio
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาและประเมิน e – Portfolio สำหรับนักเรียนแสดงผลผ่าน Smart Phone ด้วยการประยุกต์ใช้ QR Code และประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ e - Portfolio ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนา e – Portfolio มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.) การเตรียมความพร้อม 2.) การเตรียมก่อนการพัฒนา 3.) กระบวนการพัฒนา 4.) การวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานจริงสามารถแยกแยะเป็นหมวดหมู่ แสดงถึงศักยภาพ ความสามารถในการสร้างผลงาน สะท้อนความคิด ความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของนักเรียน 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ e – Portfolio จากกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่ 1(นักเรียน) พบว่านักเรียนที่พัฒนา e – Portfolio ตามต้นแบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X ̅=4.28,SD=0.81)และกลุ่มที่2 (อาจารย์) พบว่า ระบบสารสนเทศ e – Portfolio มีประสิทธิภาพในการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(X ̅=4.11,SD=0.85 )
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/article/view/10472/8749
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนา e - Portfolio สำหรับนักเรียน แสดงผลผ่าน Smart Phone ด้วยการประยุกต์ใช้ QR Code is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง