ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบาย การพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่ แกนนำสุขภาพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรวย สุวรรณบำรุง
คำสำคัญ ไข้เลือดออก;การปฏิบัติ;พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เพื่อประเมินควำมรู้ควำมคิดเห็น และการปฏิบัติในการดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนการ พัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากชุมชนถึงโรงพยำบาลแก่หน่วยงานบริการสุขภำพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบาย การพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่ แกนนำสุขภาพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง