ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วสุธิดา นุริตมนต์
เจ้าของผลงานร่วม ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
คำสำคัญ การสื่อสารแบบปากต่อปาก;ความไว้วางใจ;ภาพลักษณ์ทางสังคม;การรับรู้ความสามารถตนเอง;การยอมรับเทคโนโลยี
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้บริการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก ความไว้วางใจ และการรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนการยอมรับเทคโนโลยีทั้งด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่สู่ความตั้งใจใช้บริการของธนาคารผ่านระบบเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของธนาคารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่และนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/article/view/11019/9135
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง