ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa
เจ้าของผลงาน :  ทิพวรรณ ช่อทองหลาง
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร. จินตนา สและน้อย, ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผศ.ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน
คำสำคัญ :   หอยแครง, แบคทีเรีย, น้ำมะนาว, การต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คำอธิบาย :  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa ซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายและนิยมบริโภคแบบไม่สุกมากนัก เนื่องจากมีเนื้อหวาน รสชาติอร่อยกว่าการผ่านความร้อน และการศึกษาครั้งนี้ทดสอบเลือดหอยแครง 4 รูปแบบได้แก่ เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยสกุ) และเลือดหอยแครงที่ผสมน้ำมะนาวสด กับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดคือ V. parahaemolyticus, E. coli และ S. aureus กับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด พบว่าเลือดหอยแครงมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด รองลงมา คือ S. aureus และ E. coli เมื่อนำเลือดหอยแครงไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ไม่พบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด แต่เลือดหอยแครงที่ผสมน้ำมะนาวสดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อ V. parahaemolyticus, S. aureus และ E. coli ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710