ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ ช่อทองหลาง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. จินตนา สและน้อย , ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล , ผศ.ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน
คำสำคัญ หอยแครง;แบคทีเรีย;น้ำมะนาว;การต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa ซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายและนิยมบริโภคแบบไม่สุกมากนัก เนื่องจากมีเนื้อหวาน รสชาติอร่อยกว่าการผ่านความร้อน และการศึกษาครั้งนี้ทดสอบเลือดหอยแครง 4 รูปแบบได้แก่ เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยสกุ) และเลือดหอยแครงที่ผสมน้ำมะนาวสด กับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดคือ V. parahaemolyticus, E. coli และ S. aureus กับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด พบว่าเลือดหอยแครงมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดีที่สุด รองลงมา คือ S. aureus และ E. coli เมื่อนำเลือดหอยแครงไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ไม่พบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด แต่เลือดหอยแครงที่ผสมน้ำมะนาวสดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อ V. parahaemolyticus, S. aureus และ E. coli ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง ชนิด Anadara granosa is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.