ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสายพันธุ์ยีสต์ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตในโคนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาสนา ศิริแสน
เจ้าของผลงานร่วม วิโรจน์ ภัทรจินดา , คณิต วิชิตพันธุ์ , รัตนภรณ์ ลีสิงห์
คำสำคัญ ยีสต์เสริมในอาหาร;การกินได้สิ่งแห้ง;ผลผลิตน้ำนม;องค์ประกอบน้ำนม;โครีดนม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมยีสต์ S. cerevisiae และ Kodameae ohmeri ต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว การให้ผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนม โดยใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน จำนวน 16 ตัว มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 450 ± 50 กิโลกรัม แบ่งปัจจัยทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม, กลุ่มเสริมยีสต์ S. cerevisiae ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน, กลุ่มเสริม K. ohmeri ที่ระดับ 106 และกลุ่มเสริม K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน พบว่าการเสริมยีสต์ K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน มีผลเพิ่มการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว และปริมาณไขมันนม แต่ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการเสริมที่ ลดลง และกลุ่มควบคุม และการเสริม S. cerevisiae และ K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน เท่ากัน พบว่าการเสริม K. ohmeri มีแนวโน้มเพิ่มการกินได้ การเพิ่มน้ำหนักตัวสุดท้าย และองค์ประกอบน้ำนม แต่ไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนม ดังนั้นยีสต์ K. ohmeri จึงสามารถใช้เป็นสายพันธุ์ทางเลือกในการเสริมในอาหารสัตว์นอกเหนือจากยีสต์สายพันธุ์ การค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=19O-ANI-054.pdf&id=848&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสายพันธุ์ยีสต์ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตในโคนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง