ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย เพื่อเป็นอาหารในโคนมรุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงษ์ หม้อทอง
เจ้าของผลงานร่วม วิโรจน์ ภัทรจินดา , พรชัย ล้อวิลัย , ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
คำสำคัญ โคนมรุ่น;ชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพ;สมรรถภาพการผลิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพ เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหาร TMR ต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะและสมรรถนะการผลิตของโคนมรุ่น สายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน จำนวน 12 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 175±20 กก. แบ่งโคเป็น 4 กลุ่มได้รับชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% โดยทุกสูตรอาหารมีระดับ TDN และโปรตีน เท่ากัน ผลการทดลองพบว่า โคกลุ่มที่ได้รับชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพด้วยที่ระดับโซเดียม ไฮดรอกไซด์ 4% มีค่าการกินได้ของวัตถุแห้ง (DMI), ปริมาณการกินได้คิดเป็นน้ำหนักตัว (DMIBW) และประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) ดีกว่ากลุ่มอื่น และมีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ดีที่สุด ในขณะที่การย่อยได้ของ DM, NDF และ ADF ที่ 4% ไม่ต่างกับ 6% แต่ดีกว่า 0 และ 2%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=16O-ANI-053.pdf&id=845&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย เพื่อเป็นอาหารในโคนมรุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง