ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเปลือกสับปะรด โดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซัปติลิสเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
เจ้าของผลงานร่วม พรพรรณ แสนภูมิ , วรางคณา กิจพิพิธ , กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
คำสำคัญ โปรตีนเซลล์เดียว;เปลือกสับปะรด;ยีสต์;บาซิลัสซัปติลิส;และอาหารสัตว์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียว (single cell protein) จากเปลือกสับปะรดด้วยการหมักร่วมกับยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) และบาซิลัสซัปติลิส (Bacillus subtilis) เพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ แบ่งเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัย A คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการหมัก 0, 15, 30 และ 45 วัน ปัจจัย B คือ ชนิดของเชื้อที่ใช้ในการหมักยีสต์ บาซิลัสซัปติลิส และเชื้อผสมระหว่างยีสต์ร่วมกับบาซิลัสซัปติลิส ผลการทดลองพบว่า มีอิทธิพลร่วมของทั้งสองปัจจัยต่อสภาพการหมัก อุณหภูมิ และเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เมื่อทำการวิเคราะห์ค่าโภชนะของ single cell protein จากเปลือกสับปะรด พบว่า การใช้เชื้อผสมระหว่างยีสต์ร่วมกับบาซิลัสซัปติลิส จะให้ค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์สูงกว่าเชื้อแบบเดี่ยว และระยะเวลาในการหมักที่ 30 วันจะให้ค่าโปรตีน 10.80% แตกต่างกัน โดยค่าโปรตีนที่ได้นั้นจะมีความสามารถในการย่อยได้ด้วยเอนไซม์เปปซิน เท่ากับ 61.99 %
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=14O-ANI-021.pdf&id=843&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเปลือกสับปะรด โดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซัปติลิสเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง