ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริม Ethidium bromide หรือ CuSO4 ในปฏิกิริยา Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ต่อการเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรุติวงศ์ บุญคง
เจ้าของผลงานร่วม ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ , ทศพล มูลมณี , จิรัฐติ ธรรมศิริ , วิไลวรรณ ขันธุแสง , อารีย์ ไกรสูรย์
คำสำคัญ ปฏิกิริยา;LAMP;การคัดเพศตัวอ่อน;โค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อโดยการเสริม ethidium bromide (EB) หรือ CuSO4 (CS) ในปฏิกิริยา LAMP ทำการเก็บ รังไข่โคเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ นำมาเจาะดูดโอโอไซต์จากฟอลลิเคิล ประเมินอัตราการเก็บโอโอไซต์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพาะเลี้ยงใน TCM-199 ที่ 38.5 ºซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กระทั่งได้โอโอไซต์ที่เจริญพร้อมปฏิสนธิ ทำการปฏิสนธิและเพาะลี้ยงที่อุณหภูมิ 38.5 ºซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ประเมินอัตราการปฏิสนธิ จากนั้นเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปอีกจนถึงระยะมอรูล่า ทำการแช่แข็งตัวอ่อนและเก็บตัวอ่อนที่อุณหภูมิ -196 ºซ เพื่อรอการคัดเพศ สุ่มตัวอย่างตัวอ่อนโคเนื้อ จำนวน 35 ตัวอย่าง เพื่อสกัด DNA และเพิ่มจำนวนโดยวิธี PCR ผลการศึกษาพบว่า เปอร์เซ็นต์การคัดเพศในโคเนื้อโดยการเสริม EB ให้ผลดีกว่าการเสริมด้วย CS และกลุ่มควบคุม ความแม่นยำในโคเนื้อโดยการเสริม EB สูงที่สุด รองลงมาคือ การเสริม CS และกลุ่มควบคุม ดังนั้นสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยา LAMP โดยการเสริม EB ที่ความเข้มข้น 1 mMตัว สามารถเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริม CS ที่ความเข้มข้น 1 M ไม่สามารถเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อน โคเนื้อได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09O-ANI-063.pdf&id=838&keeptrack=22
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริม Ethidium bromide หรือ CuSO4 ในปฏิกิริยา Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ต่อการเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง