ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการเสริมไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Detox®) ในอาหารที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินต่อลักษณะทางพยาธิสภาพและสมรรถนะ การเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เทียนชัย สร้อยรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน , คมกริช พิมพ์ภักดี , เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
คำสำคัญ เป็ดเนื้อ;อะฟลาทอกซิน;สารดูดซับ;สมรรถนะการเจริญเติบโต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต ในชื่อ (Detox®) เพื่อลดความเป็นพิษจากอะฟลาทอกซินในอาหาร และศึกษาผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะทางพยาธิสภาพของเป็ดเนื้อ โดยการเสริม HSCAS ที่ระดับ 0.10% และ 0.20% ในอาหารเป็ดที่มี อะฟลาทอกซิน 60 และ 120 พีพีบี เมื่อครบ 4 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่มีอะฟลาทอกซินปนเปื้อน 120 พีพีบี น้ำหนักตัวลดลง 21.45% และอัตราการตายเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (อะฟลาทอกซิน 30 พีพีบี) แต่อย่างไรตาม กลุ่มที่เสริม HSCAS สามารถลดความเป็นพิษโดยรวม จากอะฟลาทอกซินได้และทำให้ลักษณะทางพยาธิสภาพต่าง ๆ เป็นปกติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เสริม นอกจากนี้การเสริม HSCAS ในอาหารสามารถลดความเป็นพิษจากอะฟลาทอกซินและปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ให้ดีขึ้น ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม ดังนั้นการเสริม HSCAS มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ผลกระทบจากสารพิษอะฟลาทอกซินได้ โดยระดับที่เหมาะสมควรเสริมในระดับ 0.20% ในอาหารของลูกเป็ดที่ กำลังเจริญเติบโตและสัตว์ปีก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=03O-ANI-057.pdf&id=832&keeptrack=19
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการเสริมไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Detox®) ในอาหารที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินต่อลักษณะทางพยาธิสภาพและสมรรถนะ การเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง