ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาผลปฏิบัติด้านการสื่อสาร : ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลปฏิบัติ ด้านการสื่อสารของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา จุ้ยเจริญ
คำสำคัญ การสื่อสาร;การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล;การสื่อสารในองค์กร;ความชัดเจนของเป้าหมาย;วัฒนธรรมขององค์กร;ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม;การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยต่อผลการปฏิบัติด้านการสื่อสารในองค์กรยังมีไม่เพียงพอ การวิจัยนี้มุ่งค้นคว้าหาความสัมพันธ์ระหว่างความชัดเจนของเป้าหมาย วัฒนธรรมขององค์กร การกระจายอำนาจใน การตัดสินใจ และความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กับผลการปฏิบัติด้านการสื่อสาร ในบริบทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจาก สาขาของธนาคารพาณิชย์ 7 ธนาคาร พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกของตัวแปรต้นทุกตัวกับผลการปฏิบัติด้านการสื่อสาร โดยที่ความชัดเจนของเป้าหมายมีความสัมพันธ์มากที่สุด ตามด้วยวัฒนธรรมองค์กรและ การกระจายอำนาจ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/f03vjk30g8owswc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาผลปฏิบัติด้านการสื่อสาร : ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลปฏิบัติ ด้านการสื่อสารของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง