ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Hydroxyapatite from Golden Apple Snail Shell withCalcined Kaolin for Biomaterial Applications
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชวุธ สุทธิ
เจ้าของผลงานร่วม ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
คำสำคัญ compressive strength, bone substitute materials, calcium phosphate bioceramics, geopolymer
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์ร่วมกับดินขาวเผา พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มซึ่งค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดเท่ากับ 37.8 MPa จากการบ่มด้วยอุณหภูมิ 80OC เป็นระยะเวลา 28 วัน และการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าทั้งช่วงของอุณหภูมิในการบ่มและช่วงระยะเวลาในการบ่มนั้นมีผลต่อค่ากำลังรับแรงอัด เงื่อนไขในการบ่มที่เหมาะสมคือการบ่มด้วยอุณหภูมิ 60°C เป็นระยะเวลาในการบ่มที่ 14 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.researchgate.net/profile/Teerawat_Laonapakul/publication/331967710_Effect_of_Curing_Temperature_and_Time_on_the_Mechanical_Properties_of_HydroxyapatiteCalcined_Kaolin/links/5cb69ba8299bf120976ac0ed/Effect-of-Curing-Temperature-and-Time-on-the-Mechanical-Properties-of-Hydroxyapatite-Calcined-Kaolin.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง