ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน 2 ภาษา สำหรับให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาเร็ง รอแม
คำสำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน;โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา;3 จังหวัดชายแดนใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน (2) จัดทำคู่มือประกอบการอบรมเป็นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน (3) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน และ(4) จัดทำพลังงานก๊าซชีวภาพให้กับโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้สำรวจความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 286 คน จาก 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (2) กลุ่มที่ใช้สำหรับการหาประสิทธิภาพของคู่มือและประสิทธิภาพของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ นักวิชาการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบสอบถามความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับจัดทำคู่มือและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน 2 ภาษา สำหรับให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนใต้ (2) คู่มือและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน 2 ภาษา สำหรับให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ (3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานทดแทน 2 ภาษา สำหรับให้ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนใต้
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง