ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
คำสำคัญ ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว;เทคโนโลยี;นวัตกรรม;คอนกรีตพรุน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในการดำเนินงานวิจัยนี้ สามารถลดการใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวที่ลงสู่ทะเล ร้อยละ 10 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการลดและจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่น้าร่อง ประกอบด้วย การใช้ตาข่ายดักขยะปลายท่อที่ทำโดยคนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมนำร่องในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เช่น การเก็บรวบรวมขยะพลาสติก เพื่อนำมาทำ eco-brick การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติก ได้แก่ กระถางต้นไม้ใช้เป็นเก้าอี้ นั่งได้ ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ การทำต้นแบบคอนกรีตพรุน และคอนกรีตมวลเบา สำหรับใช้งานด้านวิศวกรรม และเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่น้าร่อง รวมทั้งการจัดทำนโยบายสาธารณะในการลดขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เช่น การกำหนดแนวทางในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติกสำหรับใช้ในประเทศ การออกแบบระบบมาตรฐานการผลิตพลาสติกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง