ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์จากขยะชายหาดและขยะชุมชนด้วยกระบวนการคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นด้วยไอน้ำสาหรับใช้ในกระบวนการดูดซับของเสียจากนาเสียฟาร์มปศุสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม อธิษฐาน ทิมแย้มประเสริฐ , สมชาย ศรีทนุ , ชินธันย์ อารีประเสริฐ , ปรัชญา ปะเลย์ , ตุลาการ เกตวงศ์
คำสำคัญ ขยะมูลฝอย;ขยะชายหาด;ถ่านกัมมันต์;คาร์บอไนเซชั่น
หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการนี เพิ่มมูลค่าขยะชายหาดและขยะมูลฝอยด้วยการผลิตถ่านกัมมันต์ ด้วยการออกแบบและสร้างเตาผลิตถ่าน ถ่านจากขยะชายหาดและขยะชุมชนที่ผลิตได้อยู่ที่ร้อยละ 39 และ 50 ตามลาดับ และถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านจากขยะชายหาดและถ่านจากขยะชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 35 ถึง 62.5 ตามลาดับ ถ่านกัมมันต์จากขยะชายหาดและขยะมูลฝอยมีพื นที่ผิว BET ที่ 82-135 และ 107-163 ตารางเมตรต่อกรัม ถ่านกัมมันต์จากขยะชายหาดที่กระตุ้นด้วยไอนาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส สามารถลดฮอร์โมนเอสโตรเจนได้มากที่สุดที่ร้อยละ 50.76-80.71
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง