ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง ระยะที่ 2 ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน และจังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เจ้าของผลงานร่วม ชวน จันทวาลย์
คำสำคัญ คอนกรีต;ยางพารา;สระน้ำต้านภัยแล้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง ระยะที่ 2 ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน และจังหวัดสุโขทัย ได้ทำการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อสร้างสระน้ำโดยใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพาราและนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทฤษฏี ประกอบด้วย ที่มาและความเป็นมาของโครงการ, ผลการสังเคราะห์องค์ความจากผลงานวิจัย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคอนกรีต, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำยางพารา, การสร้างสระน้ำคอนกรีตผสมน้ำยางพารา และ การสนทนากลุ่มการใช้ประโยชน์จากสระน้ำและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคปฏิบัติได้ทำการก่อสร้างสระน้ำคอนกรีตผสมน้ำยางพาราร่วมกับผู้เข้าการอบรม โดยมีขั้นตอนการก่อสร้างสระ ดังนี้ การปรับแต่งพื้นและผนังสระ, การปูแผ่นพลาสติกพื้นและผนังสระ, การวางเหล็กเสริมพื้นและผนังสระ, การเทคอนกรีตพื้นสระ, การดาดคอนกรีตผนังสระ, การใช้มอร์ต้าร์ฉาบผนังสระ และ การทำคันกั้นตะกอนรอบสระน้ำ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง