ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภาศรี เทพรักษา
เจ้าของผลงานร่วม ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ
คำสำคัญ น้ำสับปะรดเข้มข้น;การแยกเฟส;การทําให้เข้มข้น;การแช่เยือกแข็งแบบกาวหน้า
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตด้วยการแปรความเร็วของใบพัดกวน 3 ระดับคือ 300, 600 และ 1000 รอบต่อนาที และอัตราเร็วในการเกิดผลึกน้ำแข็ง 3 ระดับคือ 0.6, 1.4 และ 2.0 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ประเมินผลจากปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ค่าสัมประสิทธิ์ การแยกเฟส (K) และอัตราการเกิดสีน้ำตาล พบว่า ความเร็วของใบพัดกวน 600 รอบต่อนาที และ อัตราเร็วในการเกิดผลึกน้ำแข็ง 1.4 เซนติเมตรต่อชั่วโมง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้นมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้หลังการทําให้เข้มข้นสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การแยกเฟส (K) ต่ำ หรือมีการสูญเสียเนื้อสารไปกับผลึกน้ำแข็งที่แยกออกได้น้อยที่สุด และอัตราการเกิดสีน้ำตาลในน้ำสับปะรดเข้มข้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://tujournals.tu.ac.th/tstj/detailart.aspx?ArticleID=230
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง