ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ ระยัน
เจ้าของผลงานร่วม นัยนา เสนาศรี , สมพงษ์ ศรีขันแก้ว
คำสำคัญ ปลานิลแดง;ความหนาแน่น;การเลี้ยงในกระชัง;ต้นทุนการผลิต;ผลตอบแทนต่อการลงทุน
หน่วยงาน สาขาวิชาการประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองอัตราความหนาแน่น 27, 30 และ 35 ตัว/ลบ.ม. ปล่อยปลาความยาวเฉลี่ย 12.50 ±0.32 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 120.43 ±0.20 กรัม เลี้ยงเป็นเวลา 98 วัน พบว่า ความหนาแน่น 27 ตัว/ลบ.ม. ปลาทับทิมมีน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย 876.51 ±6.72 กรัม น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน 7.70 ±0.10 กรัม/วัน และอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 91.36 ±1.50 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) กับที่ระดับความหนาแน่น 30 และ 35 ตัว/ลบ.ม. ส่วนต้นทุนการผลิตที่ 27 ตัว/ลบ.ม. มีค่าต่ำที่สุดเท่ากับ 64.77 บาท/กก. มีกำไรสุทธิสูงสุดเท่ากับ 14,657.46 บาท/กระชัง และมีผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 23.52 ผลจากการทดลองครั้งนี้ อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมคือ 27 ตัว/ลบ.ม. เพราะมีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีต้นทุนต่ำที่สุด กำไรสุทธิและผลตอบแทนการลงทุนสูงที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cheqa.rmuti.ac.th/rmuti_5300/SAR%202558/ระดับคณะ/2.3/2.3-42.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง