ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของรูปแบบการให้อาหารที่มีโปรตีนต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิลแดง (Oreochromisniloticus× O. mossabicus) วัยอ่อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีดา ภูมี
เจ้าของผลงานร่วม ทาดีละ ลือโมะ , อิษฎา ทองศรี
คำสำคัญ รูปแบบการให้อาหาร;ปลานิลแดง;การเจริญเติบโต;ประสิทธิภาพการใช้อาหาร;ต้นทุนด้านอาหาร
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองการให้อาหารโปรตีนสูง สลับกับการให้อาหารโปรตีนต่ำ ให้ผลการเจริญเติบโตไม่ต่างจากการให้อาหารโปรตีนสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้อัตราการรอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ผลจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การให้อาหารโปรตีนสูงสลับกับการให้อาหารโปรตีนต่ำ สามารถลดต้นทุนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/sjos/index.php/sjos/article/view/76
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของรูปแบบการให้อาหารที่มีโปรตีนต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิลแดง (Oreochromisniloticus× O. mossabicus) วัยอ่อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง