ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวิน โมสูงเนิน
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การสื่อสารสุขภาพ;โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หน่วยงาน คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลผู้ดำเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการศึกษาเอกสาร จำนวน 16 เรื่อง พบว่า การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีการตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาด หน้าที่กำหนดประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลที่สำคัญคือ องค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงาน CDC ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมีคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดการเรียบเรียงเนื้อหาที่ผ่านการอนุมัติจากคณะทำงาน ให้เป็นข้อความหรือเนื้อหาสารที่เข้าใจง่าย ก่อนจะกำหนดสื่อและช่องทางเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไป และเนื้อหาการสื่อสารคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรค และการสื่อสารความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดแคลนองค์ความรู้เรื่องโรคที่เพียงพอ เนื่องจากโรคอุบัติใหม่ แต่หลังจากการระบาดเข้าสู่ระยะที่สอง กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีทิศทางการจัดการ โดยมีความพยายามในการปรับแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/article/view/628
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง