ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้คำของคำคมที่ปรากฏในเว็บเพจคำคมจากเครือค่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธำรงสิทธิ์ พจนานุภาพ
เจ้าของผลงานร่วม สิริวรรณ นันทจันทูล
คำสำคัญ คำคม;การใช้คำคม;เครือข่ายสังคมออนไลน์;เฟซบุ๊ก;เว็บเพจ;ลักษณะคำ;พฤติกรรมทางสังคม;การใช้ภาษา
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาข้อมูลคําคมจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31ธันวาคม 2556 โดยเก็บจากเว็บเพจ คําคมที่มีจํานวนคนชื่นชอบหรือกดไลค์เกิน 10,000 ครั้งขึ้นไป 20 อันดับแรก รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นน 24 เดือน มีคําคมทั้งหมดจํานวน 1,167 คําคม ผลการวิจัย ลักษณะการใช้คําในเว็บเพจคําคมจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กพบว่า ปรากฏทั้งสิ้น 15 ลักษณะคือ การซ้ำคำ ปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้คําธรรมดา การซ้ำกลุ่มคํา การใช้คําสัมผัส คําตรงข้าม คําที่สะกดผิดไปจากรูปเดิม คําหยาบ คําเสริม การใช้คําทับศัพท์ คําที่มีความหมายโดยนัย การสลับตําแหน่งของคํา คําสแลง การเขียนด้วยรูปภาษาเดิม คําพ้องรูปและเสียงและการ เปลี่ยนสระจากเสียงสั้นเป็นเสียงยาวตามลําดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://kukr.lib.ku.ac.th/db/index.php?/BKN/search_detail/result/315530
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง