ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแมลงในการดำรงชีวิตของคนในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา คลังสินศิริกุล
เจ้าของผลงานร่วม จิตรา สิงห์ทอง , นพมาศ นามแดง
คำสำคัญ ประโยชน์จากแมลง;แมลงกินได้
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจพบชนิดของแมลงกินได้ ที่คนในจังหวัดอุบลราชธานีบริโภคจำนวน 30 ชนิด แมลงที่นำมาบริโภค สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามที่มา คือ แมลงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและแมลงที่ได้จากการล่าจากธรรมชาติ แมลงที่นำมารับประทาน สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น นึ่ง คั่ว ทอด หมก ลาบ ก้อย ยำ แกง หรือทำน้ำพริก หรือชาวบ้านเรียกป่น ผู้บริโภคแมลงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ซื้อแมลงสด และนำแมลงไปบริโภคโดยนำไปประกอบอาหาร ตามภูมิปัญญา และความชอบ แมลงส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือบางส่วนได้จากการเพาะเลี้ยง และมีเจ้าของกิจการรายใหญ่ ส่วนผู้ประกอบการค้าร้านย่อยที่เห็นตามตลาดสด มักจะไปรับแมลงจากรายใหญ่และนำมาทอด คั่วขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture/wp-content/uploads/2016/05/insect.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแมลงในการดำรงชีวิตของคนในจังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง