ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คู่มือการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ภายใต้บริบทของประเทศไทยและบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา
คำสำคัญ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน;ปาล์มน้ำมัน;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ภายใต้บริบทของประเทศไทยและบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชไร่

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง