ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุษฎี พรหมทัต
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ต้นทุนการเลี้ยงไก่;ไก่พื้นบ้าน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีสถานที่หรือพื้นที่เป็นของตนเอง เป็นที่ทำการเกษตรกับสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 40.00 เหตุผลในการเลี้ยงหรือเหตุจูงใจในการเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้ ร้อยละ 60.00 แหล่งความรู้หรือข้อมูลในการเลี้ยงมาจากเพื่อนและญาติ ร้อยละ 50.56 การจำหน่ายผลผลิต จะจำหน่ายให้กับพ่อค้าโดยตรงและส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าขายส่ง ร้อยละ 10.00 การจำหน่ายจะเป็นแบบเหมารวม ร้อยละ 47.78 ผู้เลี้ยงจะใช้ต้นทุนคงที่เฉลี่ยรวม 346.42 บาท ต่อตัวต่อรุ่น เป็นเงินสด 266.66 บาท และไม่เป็นเงินสด 79.76 บาท ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากแม่พันธุ์ ร้อยละ 76.96 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 175 .70 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.65 ของต้นทุนทั้งหมด ผลตอบแทนการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบธรรมชาติ นับว่าให้ผลผลิตดีมาก โดยเฉพาะหากเป็นผู้เลี้ยงที่มีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี แข็งแรง จะให้ลูกที่มีลักษณะที่ดี จำหน่ายได้ราคาดี โดยเฉพาะการจำหน่ายเพื่อเป็นไก่ชน การประกวด หรือการคัดเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต่อไป โดยในแต่ละรุ่นจะทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ดีและการเลี้ยงที่มีพื้นที่กว้างตามหัวไร่ปลายนา โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่เกษตร จะทำให้ ไก่ไม่มีโรคติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2556/2556239509836.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง