ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาฟาร์มสุกรอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม ธันวดี สุขสาโรจน์ , สมศักดิ์ วงศาวาส , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
คำสำคัญ การเสริมสร้างความเข็มแข็ง;การพัฒนาอย่างยั่งยืน;ฟาร์มสุกร;ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จํานวน 15 ฟาร์ม ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 พบว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นจาก การขายสุกรนั้นมีการแปรเปลี่ยนไป โดยในระหว่างปี พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2555 นั้น ปี พ.ศ. 2554 มี มูลค่ารายขายที่สูงที่สุด ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของแต่ละตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่า การใช้ยาและวัคซีนของฟาร์มสุกรนั้นมีค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้นสูงที่สุด ตัวที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศต่ำสุดคือ การใช้น้ำของฟาร์มสุกร การวิเคราะห์ด้วยกราฟ Snapshot พบว่า การดําเนินงานของฟาร์มสุกรในทุกตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2554 มีแนวโน้มในการดําเนินงานที่สะท้อนความยั่งยืนมากกว่าในการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2555 เนื่องมาจากราคาขายสุกรในปี พ.ศ. 2555 ลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.agripolicyresearch.com/?p=3554
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาฟาร์มสุกรอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง