ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มานะ สุภาดี
คำสำคัญ กากมันหมัก;สุกรอนุบาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การใช้กากมันหมักเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารลูกสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งประกอบด้วยสิ่งทดลอง(treatment) เป็นอาหารเสริมกากมันหมัก ในระดับ 0, 5 และ 10% ในสูตรอาหาร อาหารแต่ละสูตรใช้เลี้ยงสุกร 3 สายเลือด (ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร๊อค) เป็นเพศผู้ตอนและเพศเมียอย่างละ 1 ตัว น้ำหนักเริ่มทดลองเฉลี่ย 10 กิโลกรัม รวมสุกรทั้งหมด 24 ตัว ระยะเวลาทดลองจำนวน 28 วัน พบว่า สุกรที่ได้รับอาหารเสริมกากมันหมักในระดับ 0, 5 และ 10% ในสูตรอาหารมีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) เท่ากับ 0.42, 0.40 และ 0.35 กิโลกรัม/วัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก (FCR) เท่ากับ 2.36, 2.36 และ 2.21 และมีปริมาณอาหารที่กิน (FI) เท่ากับ 0.98, 0.93 และ 0.82 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ ทุกลักษณะมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2561/research.rmutsb-2561-2019112815430198.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง