ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลและปฏิสัมพันธ์ของการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดก้ามต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ในกระชัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมาน จงเทพ
เจ้าของผลงานร่วม สำเนาว์ เสาวกูล , กฤติมา เสาวกูล , ประณีต งามเสน่ห์
คำสำคัญ กุ้งก้ามกราม;การเลี้ยงแบบแยกเพศ;การตัดก้าม;การเลี้ยงกุ้งในกระชัง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินผลและปฏิสัมพันธ์ของการแยกเพศและการตัดก้ามต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามในการเลี้ยงในกระชัง ปล่อยกุ้งก้ามกรามขนาดเฉลี่ย 5.0 กรัมในกระชังที่ตั้งอยู่ในบ่อน้ำเนื้อที่ 900 ตรม. การทดลองแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กุ้งเพศผู้ตัดก้าม กุ้งเพศผู้ปกติ กุ้งเพศเมียตัดก้าม กุ้งเพศเมียปกติ กุ้งเพศผู้+เพศเมีย (1:1) ตัดก้าม และกุ้งเพศผู้+เพศเมียปกติ อัตราปล่อยกระชังละ 30 ตัว/ตารางเมตร พบว่า กลุ่มกุ้งเพศผู้ตัดก้ามมีการเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มกุ้งเพศผู้ปกติ กุ้งผสมทั้งสองเพศตัดก้าม กุ้งเพศเมียตัดก้าม และกุ้งเพศเมียปกติ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดก้าม มีผลต่อการเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการใช้โปรตีนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในกุ้งทั้งสองเพศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ird.rmuti.ac.th/newweb/journal/journal_3_2/pm-63-73.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลและปฏิสัมพันธ์ของการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดก้ามต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ในกระชัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง