ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบปิดในพื้นที่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรกวี ศรีอินทร์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ คุณภาพน้ำ;กุ้งขาวแวนนาไม;ระบบปิด
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจพื้นที่ภายในฟาร์ม การจัดแบ่งพื้นที่ และบ่อเลี้ยง การบริหารจัดการภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จากการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง ก่อนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยง และช่วงระบายน้ำทิ้งก่อนจับกุ้ง เพื่อจำหน่าย โดยเก็บและนำตัวอย่างน้ำจากบ่อเลี้ยงที่ระยะต่าง ๆ ของแต่ละรอบการเลี้ยงมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ แล้วนำผลการวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมง พบว่า คุณภาพน้ำจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อถึงช่วงระบายน้ำทิ้งก่อนจับกุ้งเพื่อจำหน่าย มีค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 3 บ่อ โดยมีค่าเฉลี่ยบีโอดี 26.57 ± 1.74 สารแขวนลอย 74.17 ± 1.65 แอมโมเนียไนโตรเจน 1.40 ± 0.09 และ ฟอสฟอรัสรวม 0.50± 0.12 เกินมาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ส่วนคุณภาพน้ำจากร่องน้ำทิ้งทั้ง 5 เดือน มีค่าเฉลี่ยบีโอดี 15.46± 0.51 สารแขวนลอย 60.00 ± 1.98 แอมโมเนียไนโตรเจน 0.95 ± 0.04 ไนโตรเจนรวม 4.90 ± 0.16และฟอสฟอรัสรวม 0.34± 0.03 มี คุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่นำมาใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180221171010_1_file.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบปิดในพื้นที่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง