ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอุณหภูมิน้ำและความเค็มต่อการพัฒนาของเซลล์ไข่ปูทะเล (Scylla serrata, Forskal 1775)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
เจ้าของผลงานร่วม สุภัทร ประสพศิลป์ , สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ
คำสำคัญ ปูทะเล;การพัฒนาของเซลล์ไข่;อุณหภูมิน้ำ;ความเค็ม
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลของอุณหภูมิน้ำและความเค็มที่ระดับแตกต่างกันต่อการพัฒนาของเซลล์ไข่ปูทะเลจากชุดการทดลอง 4 ชุด การทดลอง ชุดที่ 1 (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซีส และความเค็ม 25 พีพีที) ชุดที่ 2 (อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความเค็ม 27 พีพีที) ชุดที่ 3 (อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส และความเค็ม 29 พีพีที) และชุดที่ 4 (อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส และความเค็ม 31 พีพีที) พบว่า การพัฒนาของเซลล์ไข่ปูทะเลสามารถแบ่งได้ 9 ระยะตามลำดับการพัฒนาของเซลล์ไข่ ระดับของอุณหภูมิและความเค็มมีผลต่อการพัฒนาของเซลล์ไข่ปูทะเล คือ ชุดการทดลองที่ 1 ปูทะเลมีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงสุดที่ 56.2 % และเปอร์เซ็นต์การรอดเท่ากับ 30.9 %, 16.2 % และ 4.3 % ในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www2.rbru.ac.th/department/agricul/research_attach/2019-07-18-F1-78691.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง