ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตัวแบบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด กลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดและความตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของ ผลการดำเนินงานทางการตลาดในโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ
คำสำคัญ กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด;กลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด;สภาพแวดล้อมทาง;การตลาด;ผลการดำเนินงานทางการตลาด
หน่วยงาน สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับการนำกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดและกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดรวมถึงปัจจัยความตระหนักถึงผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดไปใช้ในการพัฒนาผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นและศึกษาระดับของผลการดำเนินงานทางการตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการที่โรงแรมนำกลยุทธ์ไปใช้ดำเนินงานของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย พบว่า ระดับของผลการดำเนินงานทางการตลาดด้านการรักษาลูกค้าเก่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวก โดยตรงไปยังผลการดำเนินงานทางการตลาดและมีความสัมพันธ์ทางบวกโดยอ้อมผ่านทางกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดไปยังผลการดำเนินงานทางการตลาดโดยส่งผลโดยอ้อมผ่านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดมากกว่าผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/w6j96yfamm800o.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ตัวแบบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด กลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดและความตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของ ผลการดำเนินงานทางการตลาดในโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง