ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ Linear Programming สำหรับการวางแผนการผลิตทางการเกษตรและติดตามผลการดำเนินงาน ตามหบักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
คำสำคัญ การวางแผนการผลิต;ข้อจำกัด;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;กิจกรรม
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ Linear Programming สำหรับการวางแผนการผลิตทางการเกษตรและติดตามผลการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จำนวน 30 กิจกรรม และข้อจำกัด (Restriction) จำนวน 54 ข้อ โดยมีการแบ่งแบบจำลองออกเป็น 5 แบบจำลองตามจำนวนแรงงานที่มีในครอบครัว พบว่า การวางแผนการผลิตโดยใช้ Linear Programming จะส่งผลให้รายได้สุทธิเหนือ ต้นทุนเงินสดสูงกว่าการผลิตแบบดั่งเดิม ซึ่งรัฐบาลควรส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงกิจกรรม และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่นั้นเป็นสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/7qq7m3n1zkgs84.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ Linear Programming สำหรับการวางแผนการผลิตทางการเกษตรและติดตามผลการดำเนินงาน ตามหบักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง