ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชวาพร ศักดิ์ศรี
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
คำสำคัญ การรับรู้สภาพแวดล้อม;ประสบการณ์เรียนรู้;แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์;เส้นทางศึกษาธรรมชาติ;อุทยานแห่งชาติ
หน่วยงาน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การรับรู้สภาพแวดล้อมได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ ลักษณะและองค์ประกอบเชิงพื้นที่ แรงจูงใจในการมาเยือนพื้นที่ และความสนใจของผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความซาบซึ้งใจในธรรมชาติของผู้ใช้เส้นทางผ่านการรับรู้สภาพแวดล้อม ดังนั้นควรออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบทางภูมิทัศน์และลักษณะและองค์ประกอบเชิงพื้นที่ควรช่วยสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจและน่าจดจำ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การยกระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง