ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิพัฒน์ ศรไพบูลย์
คำสำคัญ การสร้างเครื่องมือ;ปัจจัยเชิงสาเหตุ;โปรแกรมการพัฒนา;การทำงานอย่างอุทิศตน
หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้แบ่งเป็นสามระยะ การวิจัยระยะที่หนึ่ง มุ่งสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบวัดที่มีคุณภาพสูงเพื่อวัดการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครู และอีก 3 ตัวแปร การวิจัยพบว่า แบบวัดดังกล่าวมี 12 ถึง 15 ข้อความ มี 2 ถึง 3 องค์ประกอบ มีร้อยละของการอธิบาย 52.38 ถึง 61.43 มีค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฝ่า เท่ากับ .86 ถึง .93 และยังมีความตรงเชิงลู่เข้า การวิจัยระยะที่สอง มุ่งศึกษารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครู การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสามารถทำนายการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครูได้มากกว่าร้อยละ 30 โมเดลปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนได้รับการยืนยันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยระยะที่สาม เป็นการวิจัยเชิงทดลองมุ่งศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครู การวิจัยพบว่า ครูที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุการทำงานอย่างอุทิศตน มีพัฒนาการจิตลักษณะที่ฝึก และ แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนของครู สูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการฝึก และ พบว่า เมื่อวัดติดตาม 2 สัปดาห์หลังฝึก ผลดังกล่าวยังคงอยู่
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาการทำงานอย่างอุทิศตนของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง