ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยด้านชีวสารสนเทศของห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ ชีวสารสนเทศ;ชีวสถิติ;สารสนเทศ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยของผู้ปฎิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศมุ่งเน้นการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนันสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านพันธุ์ศาสตร์ของมนุษย์โดยนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านพันธุ์ศาสตร์ใหม่ๆด้วยการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับใช้ตรวจหาปฎิสัมพันธ์ระหว่างยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางพันธุ์กรรมที่ซับซ้อนเช่น ธาลัสธีเมีย โรคมะเร็งชนิดต่างๆการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ช่วยในการประมวลผลเนื่องจากจีโนมของมนุษย์มีขนาดใหญ่มากดั้งนั้นทีมวิจัยจึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า จี พี ยู หรือการแสดงผลภาพซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทำให้การประมวลผลรวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อมูลที่ได้นี้เราสามารถนำมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของประชากรเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มของประชากรที่มีลักษณะพันธุ์กรรมที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการศึกษาหากลไกในการเกิดโรคพันธุ์กรรมได้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นโรคทางพันธุ์กรรมได้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันและควบคุมโรค ในอนาคตต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lz6N4zabSWM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


งานวิจัยด้านชีวสารสนเทศของห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง